Regulamin hotelu

REGULAMIN Hotel Karolinka w Karpaczu

Dyrekcja Hotel Karolinka wysoko cenić będzie współpracę w przestrzeganiu regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

Z przyjemnością informujemy, iż opiekunem i doradcą naszych Gości jest Recepcja hotelowa.

&1

PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotel Karolinka i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, dokonanie rezerwacji lub zapłatę zadatku, całej należności za pobyt. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Hotel Karolinka.
 3. Regulamin dostępny jest na lobby oraz na stronie internetowej www.karolinka-karpacz.pl

&2

DOBA HOTELOWA

 1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby. Jeśli nie zostanie określony czas pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 16.00 do godziny 11.00.
 3. Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w Recepcji do godziny 09.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 5. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 6. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Hotelu w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu oraz  w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

 

&3

REZERWACJA I MELDUNEK

 

 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
 2. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 3. Osoby niezameldowane w Hotelu mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7:00 do godziny 22:00. Przybywanie osób niezameldowanych po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według ceny pobytu z cennika obowiązującego w Hotelu.
 4. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu hotelowym lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Hotelu lub innych osobach przebywających w Hotelu, albo też w inny sposób zakłócił spokój w Hotelu.
 5. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Hotel nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.
 6. W trakcie dokonywania rezerwacji Rezerwujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Hotelu. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu rezerwacji oraz celów marketingowych zgodnie z przepisami umowy z dnia 28.09.1997 o ochronie danych osobowych.

 

&4

USŁUGI

 1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
 2. Hotel ma obowiązek zapewnić:
 • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa
 • bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu
 • profesjonalną i uprzejmą obsługę
 • wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.
 1. Na życzenie gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
 • udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą,
 • budzenie o wyznaczonej godzinie

&5

ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 

 1. Gość ma prawo do zgłoszenia w recepcji Hotelu wszelkich uwag i sugestii dotyczących pobytu, a także do otrzymania koniecznej pomocy i opieki.
 2. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy poza godziną 11.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 11.00 zostanie naliczona opłata za kolejną dobę według obwiązującego cennika hotelowego.
 3. Dzieci poniżej 18. roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 4. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabrania się używania w pokojach hotelowych grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia pokoju (nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych).
 5. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć okna i drzwi na klucz.
 6. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 7. Hotel wydaje jeden klucz. W przypadku zgubienia klucza bądź breloka Gość zostanie obciążony opłatą w wysokości  30 złotych.

 

 1. Na terenie hotelu, w tym – w pokojach hotelowych, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) – obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju hotelowym jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 500 złotych. W/w kwota zostanie doliczona do rachunku klienta.
 2. Osoby nie przestrzegające przepisów przeciwpożarowych podlegają sankcjom kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń
 3. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 4. Gości Hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób.

&6

ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

 1. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w recepcji.
 2. Hotel dysponuje parkingiem niestrzeżonym monitorowanym, bezpłatnym dla Gości hotelowych.
 3. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub  utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa oraz przedmiotów w nim pozostawionych, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu hotelowym czy poza terenem Hotelu. Parking na terenie hotelu przeznaczony jest dla Gości hotelowych jest bezpłatny, niestrzeżony monitorowany.

&7

ZWROT POZOSTAWIONYCH RZECZY

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez gościa na koszt Gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez 14 dni.

 

 

 

& 8

POBYT ZWIERZĄT

 1. Na terenie Hotelu dopuszcza się obecność psów po uiszczeniu należytej opłaty. Opłata zgodna z aktualnym cennikiem.
 2. Właściciel psa na terenie Hotelu i na zewnątrz zobowiązany jest do prowadzenia go na smyczy oraz do usuwania wszelkich nieczystości pozostawionych przez czworonoga.
 3. Właściciel psa odpowiada materialnie za szkody wyrządzone przez psa.
 4. Właściciel psa zobowiązany jest do dopilnowania, aby jego pies nie zachowywał się głośno w pomieszczeniach Hotelu oraz aby nie zakłócał wypoczynku innych gości.
 5. Na terenie Sali restauracyjnej obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania psów.

&9

KORZYSTANIE Z STREFY SAUN

Strefa saun czynna jest w godzinach 10:00 -22:00

Osoby chcące skorzystać z  płatnej Strefy saun zobowiązane są do rezerwacji godzinowej w Recepcji oraz uiszczenia opłaty zgodnej zobowiązującym cennikiem

Hotel nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, urazy, szkody na zdrowiu spowodowane niewłaściwym korzystaniem z urządzeń lub nieprzestrzeganiem regulaminu Strefy saun dostępnym w Recepcji lub w Strefie saun.

&10

KORZYSTANIE Z STREFY ROZRYKI

Strefa rozrywki czynna jest codziennie w godzinach 10:00 – 22:00.

Osoby chcące skorzystać z  kręgielni oraz pozostałych pomieszczeń strefy rozrywki tj. bilard, ping pong, pilkarzyki zobowiązane są do przestrzegania regulaminu powyższych pomieszczeń, rezerwacji godzinowej w Recepcji oraz uiszczenia opłaty zgodnej zobowiązującym cennikiem.

 

Każdy użytkownik kręgielni zobowiązany jest zapoznać się instrukcją uruchomienia gry, zasadach gry oraz sposobu rzucania przed skorzystaniem z tych urządzeń oraz do przestrzegania regulaminu kręgielni dostępnego pomieszczeniu  Kręgielni.

Hotel nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, urazy, szkody na zdrowiu spowodowane niewłaściwym korzystaniem z urządzeń lub nieprzestrzeganiem regulaminu Kręgielni oraz pozostałych pomieszczeń strefy rozrywki.

&11

REKLAMACJE

 

 1. Uwagi i reklamacje związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem oraz innymi usługami świadczonymi przez Hotel należy zgłaszać możliwie bezpośrednio po stwierdzeniu podstaw do ich zgłoszenia na recepcje Hotelu, która jest zobowiązana do przekazania reklamacji Kierownictwu Hotelu.
 2. Ewentualne reklamacje nie mogą mieć wpływu na termin pobytu i wysokość płatności.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane i rozwiązywane indywidualnie, o sposobie załatwienia sprawy Gość składający reklamację zostanie poinformowany.

 

&12

MONITORING

 1. Monitoring wizyjny jest prowadzony przez Twój Management Sp z o o – operator obiektu.
 2. Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa osób przebywających na obszarze objętym monitoringiem, porządku na tym obszarze oraz w celu ochrony mienia w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 3. W ramach prowadzonego monitoringu dochodzi do utrwalenia wizerunku osób znajdujących się na obszarach objętych monitoringiem. Nagrania z monitoringu przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów monitoringu w granicach prawnie dozwolonych.

Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dostępna do wglądu w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach.

&13

POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Uprasza się Gości o nie powodowanie nadmiernego hałasu na terenie Hotelu, mogącego przeszkadzać bądź też irytować pozostałych Gości hotelowych. Nie stosowanie się do powyższego traktowane będzie jako naruszenie niniejszego Regulaminu. W hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 07:00 rano
 2. W całym obiekcie niedozwolone jest przechowywanie broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i niebezpiecznych.
 3. Poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia nie naruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania, Gościom nie wolno dokonywać w pokojach hotelowych jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażenia.
 4. Obowiązuje zakaz wynoszenia jedzenia i naczyń z jadalni hotelowej. Za wynoszenie jedzenia będzie naliczana dodatkowa opłata jak za wyżywienie płatne w kwocie 30 złotych / osoba
 5. Na terenie Hotelu znajduje się całodobowy Bar, obowiązuję zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu zakupionego poza Hotelowym Barem.

 

 

 1. Śniadanie podawane jest w godzinach od 8: 00 do godziny 10:00, obiadokolacja w godzinach od 17:00 do godziny 18:30

 

 

 1. Zmiana ręczników co trzy dni lub na życzenie gości wraz z wymianą bielizny hotelowej za dodatkową opłatą zgodnie z aktualnym cennikiem.
 2. Rezerwację dodatkowych usług : Strefa saun, Kręgielnia, Bilard, Ping – pong proszę zgłaszać w recepcji.

Życzymy Państwu miłego pobytu!

Dyrekcja  Hotel Karolinka